Lajmet e fundit

“Edi Është Shumë I Vë Shtirë, Kur Fi Toi Ma Ndatin Ne Nuk…”./ Linda Rama Fl Et Për He Rë Të Parë, Për Çfarë U Pë Rlot, Dhe Kush E Ka Ti Monin Në Familje?

 

Bash këshortja e Kr yeministrit Edi Rama do të je të të pr emten në një in tervistë në Ilva Noë për të folur për fi toren e P S, t i m on në familjen Rama dhe ra po r t et me vj ehrrën e saj të ndj erë.

 

Li nda shpj egon dhe arsyen përse Rama e quan një debatuese të pamëshirshme. Në një pj esë b ashkëshortja e kr yeministrit shihet me l o t në sy, teksa fl et për Anetën, nënën e Edi Ramës, e cila është nd a rë nga j eta disa muaj më parë.

 

“Për të re spektuar vu ll ne t in e njerëzve, ata kanë zgj e dh ur Edin që të jetë pr otagonist. E dija që kosa e eg ër nuk do më ku rsente as mua. Statusi i b ashkëshortes lidhet gj ithmonë me pr i vi le gje. Jam Linda që ka q enë gj ithmonë, kam dhe unë të dr ejtë ti mo ni. Edi është de ba tu es i vë sh ti rë, nuk h eq do rë as unë, më pas ai re f le k t on. Asnjëherë nuk kemi fi tu ar një fi to re të zgj e dh je ve të Edit.

 

Në po li ti kë është një pr i vi le gj për të bërë punë. Nuk e ku p to j si ka mu n dë si që kl a sa po li ti ke në Shqipëri nuk arrin të da ko r dë s et për axh e n dë n ko m bë ta re. Mamaja e Edit na kishte bi n d ur që nuk do të la rgohej ku rrë, ajo ishte shumë in di fe re nte nd aj dhi m bj es, ishte e pa kr a ha su e sh me në pë r ku sh i mi n e saj”- thotë Linda nd ër të tjera.