Lajmet e fundit

E Madhja Ema Qazimi Ka Dit Ëlindjen Sot/ E Gë Zoftë Je Tën Ar Tistja E Madhe Shqiptare…

E Madhja Ema Qazimi Ka Dit ëlindjen Sot/ E Gë zoftë Je tën Ar tistja E Madhe Shqiptare…

E Madhja Ema Qazimi Ka Dit ëlindjen Sot/ E Gë zoftë Je tën Ar tistja E Madhe Shqiptare…

Ema Qazimi është këngëtare shqiptare nga Shqipëria. Është e bija e Pirros dhe Refijes, e li ndur në Tiranë, më 19 Janar 1954. E ma rtuar me Prof.dr. Ramazan H. Bogdani, ka një vajzë, Ershela Bogdani.Ema Qazimi, një zë br ilant në mu zikën Shqiptare | NA ISHTE DIKUR

Si një pe rsonalitet i pa di skutueshëm i ar tit sk enik në fu shën e in terpretimit të kë ngës shqiptare, për afro ka tër de kada ajo ka qënë njëra prej am basadoreve më të shk ëlqyera të vl erave dhe tr aditave më të mira të Artit dhe Kulturës to ne ko mbëtare, br enda dhe ja shtë ve ndit.Në vitin 1972 kr yen Shkollën e Me sme Ar tisitke “Jordan Misja” në Tiranë, në degën Teori muzike.