Lajmet e fundit

H Abit Fare Rama: Nuk E Kuptoj Dot Pse Shqiptaret Shkojne Per Pune Ne Greqi, Une Ne Shqiperi U Kam Super Kushte

 

Shqipëria, një vend në zhv illim, r enditur si vendi me më pak tokë bujqësore për frymë në Europë, ka 14% ose 100 mijë he ktarë të të gjithë s ipërfaqes bujqësore në Shqipëri, të papu nuar, të pashfry tëzuar, djerrë.

 

Nga të gjitha pr oblematikat e fermerëve dhe p engesat e dala nga po litikat bujqësore të ndj ekura, shfr ytëzimi i tokës dj errë duket të jetë një rrugë e gjatë dhe me gr opa.Shty’p hapsiren rek.lamuese me poshte per te ndjekur videon ↓↓ artikulli vazhdon..

 

Eksp erti i b ujqësisë dhe th emeluesi i Agro Consulting, z.Ervin Resuli thotë se për sa kohë që q everitë në vendin tonë nuk e ka primare bujqësinë, është sfi dë e pamundur për fermerët shqiptarë që t’i shfr ytëzojnë h apësirat bujqësore në masë dhe kjo situatë i dërgon ata të punojnë në të njëjtin s ektor, por në vendet e tjera.Shty’p hapsiren rek.lamuese me poshte per te ndjekur videon ↓↓ artikulli vazhdon..

 

Sipas Resulit, punimin e 100 mijë ha tokë në vendin tonë, e p endon gjithashtu ba shkëpunimi në bujqësi, ndërsa shitja e tokës apo dhënia me qira bëhet mi sion i p amun dur për shkak të m ungesës së c ertifikatës së pro nësisë.Shty’p hapsiren rek.lamuese me poshte per te ndjekur videon ↓↓ artikulli vazhdon..

 

Por kryeministri i vendit Edi Rama e komentoi këtë feno men si të pakuptimtë pasi në Shqipëri produktet bujqësore janë më me vlerë dhe kushtet për tu kultivuar dhe përfituar janë shumë më të mëdhaja pëshkak se nuk ka taksa.