Lajmet e fundit

Biseda Enveri dhe Tito / Tito: ”Enver, Kosovën do e mb ash ti? Enveri: Jo mb aje ti sepse është rr ezik për Shqipërinë!

 

Enver, si do e zgj idhim çë shtjen e Kosovës? Do e mb ash ti si pj esë të Shqipërisë apo do e l ëm pjesë të Ju gosllavisë”- i tha Tito në 1945. Shty’p hapsiren rek.lamuese me poshte per te ndjekur videon ↓↓ artikulli vazhdon..

 

“Josif, në këto momente Kosova është e mb ushur me el ement an ti-kom unistë dhe do ishte e pa mu ndur ti ko nttrrolloja, e do vi nin në rre zik Re publikën e Shqipërisë, pr andaj mb aje ti”- ju përgjigj Enver Hoxha (lexo re ferencë Libri Ti tizmi me au tor Enver Hoxhën).
Shty’p hapsiren rek.lamuese me poshte per te ndjekur videon ↓↓ artikulli vazhdon..

 

Nuk do të do ja në fa kt ta ci toja dikt atorin më të eg ër që kanë pa sur shqiptarë, por për f at të keq hi storia e Shqipërisë dhe fa tet e shqiptarëve janë ve ndosur nga k ëto “so rollopë” dhe të ngj ashëm si këta që kanë më shumë se një sh ekull që ta llen e pë rfitojnë në ku rriz të Ko mbit.