Lajmet e fundit

Ka qenë njëra nd ër aktoret më të bukura të asaj kohe, ajo tashmë është 50 vjece dhe ndryshimi i saj do t’iu lë pa fjalë…!!!

 

Në vitet e para të de mokracisë pati fa tin të me rrte një ftesë nga shkolla e fa mshme franceze “Florent” për të bërë një ek speriencë të cilën ia of roi z.François Florent, kri juesi dhe dre jtuesi i të kësaj shkolle franceze e in ternacionale.

 

U nis drejt Parisit të fa mshëm ku prindërit e saj hy në në bo rxh për ti pa guar biletën e avionit. Komedia “Edhe ashtu edhe kështu”, me re gji dhe ske nar të Bujar Kapexhiut, me muzikë të Ardit Gjebresë është prodhuar në vitin 1989 nga “Kinostudio Shqipëria e Re”.

 

Sesilia Plasari ishte vetëm 23 vjeçe kur luajti në filmin “Edhe kështu edhe ashtu”. Shë nonte viti 1989 dhe era e ndry shimeve në bll okun ko munist kishte filluar të frynte edhe në Shqipëri.

 

Me një stil flokësh të rrallë për kohën dhe një fytyrë ën gjellore ajo ma hniti shikuesit me p amjen e saj gjatë asaj pe riudhe, ndoshta nga të pa ktat bukuri që shqiptarët mundeshin të pë rballeshin në atë periudhë ku mu ngonte çdo gjë.