Lajmet e fundit

Ky është Shqiptari më i vua.jtur në botë/ Ai bëri dyfishin e burgut të Mandelës. Fati i tme.rrshëm i Samiut që nuk doli gjallë…

 

Hyri në bu.rg në moshën 24-vjeçare. Vd.iq aty në moshën 67-vjeçare. Fotoja e parë është bërë pak kohë pas hyrjes në bu.rg, ndërsa e dyta pak vite para vd.ekjes. U dë.nua tri herë për arsye politike…

 

Në asnjë vend të Lindjes komuni.ste nuk mund të gjesh shembuj të tillë. – shkruante para pak kohësh në rrjetin e tij social ish-drejtori i Arkivës në Ministrinë e Brendshme, Katriot Dervishi.
Dangëllitë, vijnë më origjinë nga Përmeti, por 300 vjet më parë ata u shpërngulën dhe shkuan në fshatin Menkulas të Devollit. Një derë e madhe që do të bëhej pre e ko.muni.zmt për gjatë gjithë viteve të di.ktatu.rës. Që në fillimet e re.gjimit komu.nist e pikërisht më 1944, do të pr.angosej Sami Dangëllia.

 

Ai lindi më 1920-ën, fëmijërinë e kaloi në fshat, më vonë shkoi us.htar dhe që andej bashkohet me Bal.lin Kombëtar. Kur ko.munistët kthehen fitues, menjëherë fillojnë të ndjekin familjet Dangëllia. Pre e kësaj gju.etie u bë edhe Samiu. Kështu më 8 Tetor 1944, arr.estohet dhe b.urgoset në bu.rgun e Korçës dhe vetëm pas një viti e shpallin “ar.mik të popullit”.
Sami Dangëllia u vendos në bu.rgun e Burrelit. Më pas fillon interr.nimi, por shumë shpejt do të ridën.ohej dhe në vitin 1960, ridë.nohet me 25 vjetë bu.rg dhe dërgohet përsëri në Burrel, ku do të mirrte dhe nofkën “Gjyshi”. Më pas kalvarin e vu.ajt.jeve do ta kalojë në Spaç, ku Dangëllia punonte shumë për të nxjerrjen e bukën së gojës shtesë, mbasi nuk kishtë asnjë ndihmë nga të afërmit.

 

Punoi i skl.lavëruar, por i pampos.htur nga to.rturat… Me 21 Maj 1973, ai ishte një nga organizatorët e Rev.oltës së Spaçit.
Ky njeri ka vu.ajtur nga di.ktat.ura, mbase më shume se askush tjetër në botë. Janë plotë 108 milionë vi.ktima nga reg.jimi ko.mun.ist në të gjthë botën, por askush nga të bu.rgosurit nuk ka bërë aq bu.rg sa ai.

 

Edhe Mandela, që është simbol i qëndresës, ka bërë vetëm 28 vite b.urg, dhe me aq vite b.urg në Shqipëri janë me dhjetra, por simboli i Mandelës vlen për t’u vlerësuar, po aq edhe simboli i Dangëllisë.
Ai u bu.rgos në ku.lmin e rinisë dhe u de.rgj bu.rgj.eve për dekada me rradhë deri sa d.ha shpirt po në bu.rg. Jeta e tij, mbase kon.siderohet si një nga më të vështirat në botë. Të bu.rgose.sh në moshën 24 vjeçare dhe mos të dalësh më gja.llë nga bi.rucat e kom.uni.zmit.