Lajmet e fundit

R rënqeth Aurela Gaçe: 40 ditë pasi li nda vajzën ika nga Shqipëria më dh imbte shpirti…

 

Këngëtarja shumë e dashur për pu blikun, Aurela Gaçe ishte e ft uar në emis ionin “E ard hmja është vajzë”, në Abc Ne ws. Ajo foli për karri erën e saj dhe sak ri ficat që i është dashur të bëjë.

 

Aurelës i ka nge lur në men dje larg imi nga vajza e parë Greis, kur kish te vetëm 40 ditë që ishte bërë nënë. Ajo kishte shku ar në Amerikë për të fin alizuar një ko ntratë të fir mosur një vit më parë. Këngëtarja tha se kjo ka qenë një sak rif icë shumë e madhe për të dhe përl otej sa herë dikush e py este “Si është vajza?”. JU FT OJM TE SHT YPNI VID EON KE TU

 

“Shumë i dh imbs hëm ka qenë udh ëtimi im i parë pasi kam lindur Grejsin. Ka qenë një udhët im që le të the mi e kam larë me l ot gjithë udh ëtimin deri sa jam kth yer.Shty’p hapsiren rek.lamuese me poshte per te ndjekur videon ↓↓ artikulli vazhdon..

 

Më është dashur të shk oja në Amerik ë, kisha rreth një vit që e kisha bërë kon tratën. Grejsi ishte vetëm 40 ditëshe. Në 40 ditët e para unë isha dhe e ope ruar, nuk ishte e le htë të vis hje tak at, të dukeshe mirë dhe sa më py esnin si është vajza përl otesha”, tha Aurela.Shty’p hapsiren rek.lamuese me poshte per te ndjekur videon ↓↓ artikulli vazhdon..