Lajmet e fundit

E Fundit! Vezët E Ziera Çfarë Po Na Sh Kaktojnë ! Mj Ekët Japin Lajmin E Madh Dhe Të Papritur

 

Veza është një ndër pr oduktet që mb a rt vl era të ja shtëzakonshme us hqyese re nditur në li stën e 10 super ushqimeve dhe nuk ka mëngjes më të k ëndshëm se vezët sido të jenë të ga tuara. A e keni py etur veten se cila vezë është më e vy e ra dhe sa vezë është mirë të ko nsumoni në ditë? Shty’p hapsiren rek.lamuese me poshte per te ndjekur videon ↓↓ artikulli vazhdon..

 

Rezul tatet e studimeve të fu ndit mbi do bi të shë nde.tësore të ve zëve të p ulave. Re zulton që 2 deri 3 vezë është doza op timale ditore. Akoma më mirë në.se këto vezë janë me Omega 3 e cila konsi de ro h et sot në botë super veza e shë ndetit të mirë.

 

Veza me Omega 3 ko nsi.derohet veza që mbr o n ze mrën dhe ushqen tru rin. Më po shtë do të gj e ni një lis.të të të mirave që i vi jnë o rganizmin dhe shën detit nga ko nsumimi i dy vezëve në ditë.
Tr u ri gjendet nën mbroj.tjen e ko linës eshtë pr ovuar se ko lina kjo vita minë e veçantë është ma teriali më i rë ndësishëm ndër.timor i tr urit. Nëse hani 2 vezë në di.të trupi juaj m e rr mjaf tueshëm nga kjo lëndë us hqyese. Mun gesa e koli.nës çon në rë n i en e kujte sës.