Lajmet e fundit

Nëse ju rrin d uart e ftohta? Zbuloni sëmu /ndjet që mund ta shkaktojnë

 

Disa njerëz mund të jenë shumë të ndjeshëm ndaj të ftohtit.

Ka njerëz që preferojnë të mbajnë çor.ape prej leshi edhe gja.të natës e ka të tjerë që nuk ua ndien për të ftohtin.

Nëse futeni në kategorinë e parë, atëherë zbuloni arsyet përse keni më shumë ftohtë se të tjerët.

 

Vu.ani nga an.emia
Ane.mia shfaqet kur organizmi nuk përmban sasi të mjaftueshme të qeli.zave të k.uqe të gjak.ut për të transportuar oksigj.enin aty ku ka nevojë.

Mung.esa e r.rua.zave të k.uqe të gja.ku.t do të shkak.tojë plogë.shti, dob.ësi, mar.ramendje dhe vë.shtirësi në frymëm.arrje.

Ndjeshmëria e lartë ndaj të ftohtit është gjithashtu një nga sim.pt.omat dhe manifestohet kryesisht tek duart dhe këmbët

Tiro.idja
Në rastet kur tiroidja nuk arrin të prodhojë mjaftueshëm h.orm.o.ne, ju do të jeni tepër të ndjeshëm ndaj të ftohtit.

Në këto raste mund të përballeni edhe me dhi.mbje gjymt.yrësh, konsti.pacion, përth.arje lëkur.ës dhe shtim në p.eshë.

Simp.tomat e tir.oides duan vite të tëra të manifestohen plotësisht.

Ky pro.blem me tir.oiden mund të shk.aktohet nga sëm.und.je të tjera të fshehura dhe zakonisht mje.ku mund të rekomandojë marrjen e horm.on.eve për të zëven.dësuar ato që trupi nuk arrin të prodhojë.

 

Sëm.undje të veshk.ave
Di.abeti dhe tensi.oni i la.rtë i gj.aku.t mund të shkakt.ojnë sëm.und.je të ve.shkave.

Kjo e fundit ul temperat urën e tr upit dhe nxit shfa qjen e pr.oble meve të tjera.

Së mun djet e vesh kave kanë lidhje edhe me ane minë që ju bën të keni ftohtë edhe kur jas htë është ngrohtë.

Dia beti i ti pit 2
Nëse keni dia bet ju mund të vua ni edhe nga vesh kat edhe qarku llimi i do bët i gj a kut që ju bën të keni ftohtë

Diab eti dëmt on ner vat dhe ju bën të ndje shëm ndaj të ftohtit.

Mbajtja nën kontroll e nivelit të sh eqerit në gj ak ju vjen në ndihmë.

Ano reksia ner vore
Ky çrr egu llim ushqimor është i dëms hëm për organizmin.

Mungesa e yndyrës në organizëm ju bën më të ndjeshëm ndaj të ftohtit sidomos në zonën e këmbëve dhe duarve.

 

Gr ipi
Shkak tohet nga një vir us që pus hton gjithë organizmin, përfshirë hundën, fytin dhe mu shk ëritë.

Kjo sëmu nd je shoqërohet me temp eratu rë të lartë por edhe me e the në të njëjtën kohë.

Ju mund të përjetoni dhim bje koke, dhi mbje mus kujsh, kol lë dhe do bësi.

Mungesa e vitaminës B12
Mungesa e kësaj vitamine shkakton anemi dhe ndjeshmëri ndaj të ftohtit.

Vitaminën B12 e merrni tek shpendët, veza dhe peshku.

 

Megjithatë, ka njerëz që kanë vështirësi në përthithjen e kësaj vitamine.

Mun gesa e he kurit
An emia e shkaktuar nga mun gesa e he kurit rrit ndjeshmërinë ndaj të ftohtit.

Kjo sëmundje shfaqet kur trupi nuk e përthith dot hekurin siç duhet.

Burimi më i mirë bi mor i hekurit gjendet tek drithërat, bizelet, qiqrat dhe barishtet.