Lajmet e fundit

”Dua të kem familjen më të madhe në botë”/ Ka 11 fëmijë, 23-vjeçarja: Jam gati të jap kaq para, mbetuni shtatzënë dhe m’i jepni mua…!!

 

Një vajzë e re nënë e 11 fëmijëve, thotë se dëshiron të ketë dhjetra fëmijë të tjerë dhe është e gatshme të paguajë për to nga “nënat bartëse”.
23-vjeçarja ruse Chri stina Ozturk, ka tashmë 11 fëmi jë të saj por dëshiron dhjetra të tjerë nga nëna surrogate Ajo ka vetë li ndur vetëm të parin
Shtγ’p hapsiren rek.lamυese me pσshte per te ndjekυr videσn ↓↓ artikυlli vazhdσn..

 

Në na e re thotë se adhuron jetën familjare me bashkëshortin biznesmen Ga lip Ozturk, 56 vjeç, prandaj është e gatshme të paguajë deri në 1 milionë euro për lind jen e beb eve nga nënat bartëse “Për momentin, unë kam dhjetë fëm ijë si dhe Olivia që ka ar dhur e fundit muajin që shkoi,” tha Chris tina për rrjetin Newsflash.
“Unë kam lindur vaj zën ti me më të madhe Vika gjashtë vjet më parë. Pjesa tjetër e fëmi jëve janë gjenet ikisht tanët, nga bashkësh orti dhe unë, por janë bartur nga nëna bartëse”
Çifti milioner kishin thënë më herët në rrjetet sociale se dëshi ronin të kishin 100 fëm ijë, por më pas pranuan ishte vetëm një numër për të treguar se dëshirojnë të shtojnë sa më shumë familjen “Nuk e di sa do të mund të kemi por sigurisht që nuk do të ndal ojmë me kaq,” thotë nëna adhuruese e beb eve.
Shtγ’p hapsiren rek.lamυese me pσshte per te ndjekυr videσn ↓↓ artikυlli vazhdσn..

 

Nëse në na vërtet dëshiron të arrijë potencialin e saj ajo pranon se do të duhet te lindë ose marrë 1 ose 2 fëmijë çdo vit Fami lja jeton në qytetin bregdetar Bat umi në Gjeorgji, ku është e ligjshme të pagua sh nëna bart ëse për të sjellë në jetë fëmi jën tënd, me një kosto diku rreth 8,000 eur Christina, e lin dur në Moskë nga një në në e vetme, thotë se kur ishte me pushime me në nën njohu bashkë shortin e saj të ardhshëm Galip, manjat pronash e transporti, me origjinë nga Turqia Pas dhjetë bebesh të lin dura nga nëna bar tëse, çifti e kanë perfeksionuar mirë këtë stil. Mbështetja psikolo gjike dhe dokumentet ligjore janë kri tike për në nat bartëse, të cilat bartin dhe lindin bebet dhe rrjedhimisht janë gjene tikisht të lidhura me fëmi jët e Christina e Galip.
“Vetë klin ika në Bat umi zgjedh nën at surrogate për ne dhe merr përgjegjësinë e plotë për procesin,” thotë Christina. “Ne nuk njihemi personalisht me to dhe nuk kemi kontakte me që llim të evitojmë problemet pas shtat zanisë”.