Lajmet e fundit

Çdo or ar zgjimi tregon një problem shëndetësor; nëse zgjoheni në 3, 4 ose 5 të mëngjesit trupi juaj po vu an nga këto së mundje

Advertisement

 

A jeni zgjuar kohët e fundit rreth të njëjtën kohë çdo natë? E pra, sipas Mjekësisë Tradicionale Kineze (TCM), ajo kohë mund të nënkuptojë një çekui libër në një sistem të veçantë të organeve. Teoria e TCM beson se mirëqenia jonë shpirt ërore dhe shënd eti fizik janë të lidhura drejtpërdrejt me si stemet dhe rit met e brendshme.
Shtγ’p hapsiren rek.lamυese me pσshte per te ndjekυr videσn ↓↓ artikυlli vazhdσn..

 

Studimet kanë treguar se edhe disa ditë të një gjumi të çrre gullt mund të shkaktojnë :
Sh tim në peshë / Rri tje e ore ksit / Infl amacion i rritur
Rritja e pre sionit të gj akut / Rritja e nive leve të kor tizolit (një hormon str esi)
Rritje të nivelit të she qerit në gj ak
Shtγ’p hapsiren rek.lamυese me pσshte per te ndjekυr videσn ↓↓ artikυlli vazhdσn..

 

Nëse zgji heni midis orës 22 dhe 23 : Probleme me Hor monet dhe Metabo lizmin: Nëse keni një pro bleme fjetjen në rad hë të parë është një shenjë e qartë e str esit të pakontrolluar. Përp iquni të gjeni shkaqet e vërteta rrë njësore të str esit tuaj. Përveç kësaj, sipas TCM, pamun dësia për të fje tur në këtë kohë mund të jetë rezultat i pabarazive të tjera en dokrine, duke përfshirë tir oidin tuaj ose një pr oblem me meta bolizmin tuaj.

Advertisement

 

Nëse zgjoheni nga ora 1:00 deri në 3:00: Pro bleme me mël çinë : Më lçia është gjithashtu emocio nalisht e lidhur me z emërimin. Mund të gjeni se nëse zgjo heni shpesh mes orës 1-3, mund të ndiheni të pakën aqur të gjatë. Si mptomat e disbalancave të mëlç isë përfshijnë mens truacion të par regullt, an emi, lod hje kronike dhe dhim bje koke. Ju mund të shëroni mël çinë tuaj natyrisht me bimë mjekësore, dhe duke bërë disa ndryshime të thjeshta jetese.

Advertisement
Advertisement
mgid.com, 793143, DIRECT, d4c29acad76ce94fgoogle.com, pub-2441454515104767, RESELLER, f08c47fec0942fa0

 

Zgjimi në orë 5 deri në pr obleme me mushk ëritë: Mush këria është përgjegjëse për lëvizjen e ajrit përmes meridianëve dhe të gjithë trupit, si dhe sigurimin e mbr ojtjes imune. Është gjit hashtu emocionalisht e lidhur me më rzitjen. Ju mund të shihni se nëse zgjoheni gjatë këtyre kohërave ndihei gjithë ditën e nesërme të mërzitur. Gjithashtu mund të keni probleme të tjera si k olla, a stma, ose grip. Zo rra e tr ashë është aktive gjatë kësaj kohe. Ushqimi i një diete të dobët mund të çojë në probl eme që do t’ju zgjojnë në këtë kohë.

Advertisement
Advertisement