Lajmet e fundit

Perimja që bën mrekulli për sëmundjet, zëvendëson mishin, por ndihmon edhe të bini nga pesha

Advertisement

 

Pat ëllxhanët kanë nivele të ulëta të yn dyrës, kole sterolit dhe kripës. Patëllxhanët janë një zëvendësues ideal i mishit në dietat vegjetariane. Ato kanë aftësinë të for cojnë koc kat, parand alojnë osteo porozën, reduktojnë simptomat e anem isë, fuqizojnë funksionet e tr urit, përmir ësojnë shë ndetin kard iova skular, sistemin tretës, ndihmojnë me rënien në peshë, mbajnë diabetin nën kontroll, ulin stresin, mbrojnë foshnjat nga defe ktet e lindjes, madje edhe para ndalojnë tu mo ret.
Shtγ’p hapsiren rek.lamυese me pσshte per te ndjekυr videσn ↓↓ artikυlli vazhdσn..

 

Vlerat fantastike të patëllxhanit vijnë kry esisht nga vi taminat dhe mineralet. Patëllxhani është i mbushur me vitamina C, K, B6, magnez, fosfor, bakër, fibër, acid folik, potas dhe mangan. Në vijim ju sjell vlerat më të mira të këtij produkti.
Vlerat shënd etësore të patëll xhanit Tr etja. Patëllxhani është një burim i jashtëzakonshëm i fibrës, një element i nev ojshëm për mbaj tjen e një diete të ba lancuar.
Shtγ’p hapsiren rek.lamυese me pσshte per te ndjekυr videσn ↓↓ artikυlli vazhdσn..

Advertisement

 

Fibra është thel bësore për shëndetin gast roint estinal, për lëvizjen e rre gullt të zo rrëve dhe të mu skujve për gj egjës për përcje lljen e ushqimit në trup.
Nxit Rënien në peshë. Duke qenë se pa tëllxhani nuk ka as yndyrë as kol esterol, është një ushqim shumë i shë ndetshëm për njerëz që për piqen të bien në peshë ose të luf tojnë obe zitetin.

Advertisement
mgid.com, 793143, DIRECT, d4c29acad76ce94fgoogle.com, pub-2441454515104767, RESELLER, f08c47fec0942fa0
Advertisement

 

Fibra para ndalon çlirimin e ghrelinës, një hormon që i jep sinjal trurit kur na ka marrë sërish uria.
Kur ndihemi të ngo pur, nuk kemi dë shirë për të ngr ënë sërish, ndaj për pj ekjet për të rënë në peshë janë të su ksesshme.

 

Rrit imunitetin. Patëllxhani është një burim i pasur antiok sid antësh të cilët shërbejnë si mbu rojë ndaj një sërë sëm undjesh.
Patëll xhani ka vi taminë C, një element thelbësor në sistemin im unitar sepse stimulon pro dhimin dhe akt ivitetin e qel izave të bardha.
Përm irëson shën detin e koc kave. Patëllxhani është shumë i mirë për ata që janë të rrezikuar nga degradimi i koc kave dhe ost eoporoza. Patëllxhani ka he kur dhe kalcium që janë të rën dë sishme për koc kat.

Advertisement
Advertisement