Lajmet e fundit

“Flija në një krevat me burrin dhe nuk më prekte, natën dilte me shoqen greke”, gruaja ne lot rrëfen historinë rrënqethëse

Advertisement

 

Laureta është një nënë e re nga Pogradeci, e cila ka dy f ëmijë me bashkë shortin e saj Armandon. Martesa e tyre nuk ka fun ksionuar kurrë siç duhet dhe tashmë ajo kë rkon div o rcin.
Kjo hi stori u tra jtua sot në pro gramin “Shihemi në gjy q” të Eni Çobanit, në E Diela Shqiptare. Ba llë për ba llë ishin Laureta dhe nëna e saj znj.Sk ënderie.
Laureta shpjegoi se gjatë 8 viteve të martesës, ajo kishte konsumuar vetëm 4 muaj e gjysmë kohë fiz ike me bashk ëshortin, pasi ky i fundit jet onte dhe punonte në emi grim në Greqi, e më pas në Gjermani.

 

Ajo jetonte në një fshat të Pogradecit tek shtëpia e prindërve të Armandos. Mirëpo, tani vje hrrit e kanë përz ënë nga shtëpia dhe Laureta është det yruar të kthehet tek fam ilja e saj. E ëma, znj.Skënderie thotë se nuk ka mundësi ekonomike dhe as hapësirë fi zike për ta mb ajtur vajzën në shtëpi. Ajo këmbëngul që e bija duhet të kthehet tek vje hrrit, pavarësisht se ba shkëshorti nuk je ton në Shqipëri.
Laureta tregoi gjatë programit se në Maj të vitit 2015, ajo dhe bashkëshorti Armando shkuan në Gjermani. Aty qëndruan në shtëpinë e një tjetër fa milje. Sikurse thotë ajo vet, ata qëndronin në shtëpinë e një zonje g reke me dy fëm ijët dhe bashk ëshortin e saj. Kjo gr ua, shpj eguan nënë e bijë, ishte sho qe e Armandos.

 

Kështu iu ka thënë edhe vet ky i fundit. Por, Laureta ngriti shqe tësimin se në Gjermani ku qën druan një muaj e gjy smë, bu rri nuk e pr eku me dorë edhe pse fli nin bashkë. Gjatë orëve të natës, ai dhe shoqja e tij greke dilnin deri në orët e para të mëngjesit, dhe ky fakt sh qetësoi Lauretën.
Pas kthimit nga Gjermania, Armando shkoi të prindërit e Lauretës dhe u tha që ta mbanin në shtëpi për disa kohë deri sa të rre gullonte dokumentet për në Gjermani. Por, e ëma e Lauretës, znj.Skënderie shprehet se u mas htrua nga ky premtim i Armandos, pasi ai e ka b rakt isur fam iljen. Nga ana tjetër, nuk e pranon di vo rcin e së bij ës, edhe për sh kak të ment alitetit.
Laureta: Kemi 8 vjet martesë me Armandon, kemi sjellë në jetë dy fëm ijë çupë e djalë, 7 edhe 6 vjeç. Armando nuk ka qenë pr ezent gjatë ardhjes në j etë të fë mijëve, ka qenë emi grant në Greqi. Unë kam jetuar te prindërit e Armandos. Pas këtyre 5 viteve jetesë me prindërit e Armandos, kam vajtur në Greqi, kam nde njur 3 muaj. Atje Armandon e njoha mirë, që ai dilte, vazhdonte jet ën e tij të natës. Pastaj i kam kër kuar llogari Armandos, që mos dil kështu se je vet i katërt. Armando më ka kthyer përgjigje që e di unë, punoj vet i pr ish vet lekët.

 

Unë nuk i kam bërë sha matë më tej se ma pr eu shkurt. U ktheva pas 3 muajsh në shtëpi. Sot ndo dhem te prindërit. Kthehu atje ku e ke vendin më thonë. Po mua më nxo rrën ja shtë, si vj ehrri edhe b urri.
Znj.Skë nderie: Këtu duhet të ishin vje hrrit dhe bash këshorti. Laureta të gjitha këto që ka kaluar, mua nuk m’i ka treguar. Kjo sot po i tregon. Mua si nënë duhet të më tregonte diçka. Unë mirë i kisha mar rëdhëniet me vajzën, por Laureta nuk më ka treguar asgjë.
Laureta: Martesa ishte me shkuesi, nuk e kam marrë vet. Ndërhynë njerëzit e afërm tanë, edhe prindërit thanë jemi dakord. Mirë thashë unë, meqë jeni dakord juve, është e mira të shkoni të pyesni. Unë nuk e njihja.
Znj.Skënderie: Unë vajza pyeta. Laureta mos thotë që unë nuk vajta.

Advertisement

 

Laureta: Në Maj të 2015 unë kam vajtur në Gjermani me Armandon. Që nga Greqia merr vjehrrin në telefon, bisedon, kurse me mua jo. Erdhi e më mori dhe më ka thënë që do ikim në Gjermani. I thashë unë në azil? Jo tha, do ikim në një shoqe. Ishte greke. Mirë thanë unë, po nga doli kjo shoqe greke. Kam këtu e 15 vjet që e njoh atë, tha. Vendosa të iki në Gjermani. Ne ishim katër, edhe zonja ishte katër veta. Ishim tetë veta, kishin dy dhoma edhe kuzhinë. Ditën e dytë doli, do iki të pyes për dokumentet tha Armando. Po doli me atë. Erdhi darka, prapë që në 8 të darkës deri në 2 të natës dilte. Vazhdoi me atë, deri sa një ditë i thashë ‘ti mua nuk më ke grua, por grua ke atë’.
Znj.Skë nderie: Unë atë greken e njihja se ai solli në shtëpi mua.
Laureta: Kam ndenjur një muaj e gjysmë në Gjermani. Jam kthyer në shtëpinë e prindërve të tij. Pastaj më nxo rri vje hrri nga shtëpia. Ai më ka thënë që vet i deshe fë mijët, vet mb aji. Unë bëj edhe fëm ijë të tjerë këtej. Zonja Eni të lutem më ndihmo për div orcin.
Znj.Skënderie: Unë nuk jam dakord që Laureta të bëjë divo rcin. Ku do rrish ti tani. Nuk të mbaj Laureta, kam hyrë në k onf likt me të gjithë. Unë nuk kam që të paguaj për di vorc.
Laureta: Mama më mb ështet!

Advertisement
Advertisement
mgid.com, 793143, DIRECT, d4c29acad76ce94fgoogle.com, pub-2441454515104767, RESELLER, f08c47fec0942fa0

 

Eni Çobani: Znj.Skën derie, ars yeja që ju nuk pranoni div orcin është men taliteti?
Znj.Skënderie: Po! Dhe ajo është. Laureta i ka kër kuar Lekë Armandos se do shkoj të vizitohem. Pse çfarë ke ti që je e sëm urë, i ka thënë Lauretës. Përse je e së murë.
Laureta: Dua di vorcin, të lutem znj. Eni më ndihmo.
Eni Çobani: E do Armandon më?
Laureta: Jo znj.Eni, por janë ata dy fë mijët që i sollëm në jetë. Se dilnin në lagje me fëmijët e tjerë, e më thoshin ‘mami ne s’kemi babi, kujt do t’i thërrasim’. Kam duruar znj. Eni vetëm për fëmijët.
Z.Shahin: Rasti i vajzës sime nuk është për herë të parë. Kjo ka 8 vjet që po i nd odhin ato gjëra. Ai ikën në Greqi, shikon je tën e tij. Ikën në Gjermani, prapë shikon jet ën e tij. Tani asnjë kokërr leku për fëm ijët e tij, lere për vajzën time. Për Vit të Ri s’ka gëzuar me gruan dhe fë mijët.
Laureta: Unë nuk vete te vjhrri, më ka kujtuar edhe bukën. Më ka thirrur edhe qene.

 

Në një situatë të tillë, Eni Çobani angazhohet për ta ndihmuar Lauretën në procesin e div orcit, por edhe për situatën ek onomike.
Eni Çobani: Div orci në të tilla raste është zgjidhje. Pra nuk mund të lëmë një vajzë kaq të re me dy fë mijë, të shkojë përsëri në një fa milje që nuk e duan. Është tjetër dashuria ndaj nipit dhe mbesës.
Zgjidhja për mendimin tim është patjetër që Laureta duhet të shkojë drejt nda rjes përfundimtare me këtë bashkëshort. Kjo martesë më në funksionon. Nuk ka as që llimin as objek tivin që e mban një martesë. Këtu nuk shikojmë asnjë mot ivim më që kjo martesë të je tojë.
Unë sot dua ta filloj këtë se zon të ri me një pr emtim pe rsonal, të vës htirë në fakt, por nisur nga dë shira e mirë, prandaj Laureta këtë proce durë ne do ta nisim dhe do ta për fundojmë së bashku. Të gjitha shpen zimet do të jenë të miat dhe jo tuajat. /tvklan.al

Advertisement
Advertisement