HOME

E FUNDIT / Ja Ndihmat Me Te Holla Qe Do Ti Dhuroje Qeveria Kurti Per Popullin

Kryetari i VV’së Albin Kurti ka thënë se familjet që fitojnë më pak se 5 mijë euro në vit do të për fi.tojnë 150 euro per femije, raporton Gazeta Express..

Kurti ka shkru.ar në Twi.tter se nënat e pa.puna do të përfitojnë 250 euro në gjashtë mu.ajt e parë të amësisë së tyre.

“Neni 50 i kushte tutës sonë i garanton mbrojtjen, kujdesin dhe mirë.qenien e fëmijëve tanë. Pri.ndërit do të kenë pushim 12-mujor të amës.isë-atë.sisë, ndërsa nënat e pa puna do të për fi.tojnë 250 euro në 6 muajt e parë të amës.isë së tyre. Asnjë fëmijë nuk duhet të jetë i uritur apo të li.het pas dore”. Nëse një familje fiton më pak se 7 mijë euro për vit, do të për fitojnë 50 euro për një fë.mijë, familjet që fi.tojnë më pak se 6 mijë euro në vit do të për.fitojnë 100 euro për fëmijë, familjet që fitojnë më pak se 5 mijë euro në vit do të për fitojnë 150 euro për fëmijë. Të gjitha fami ljet do të marrin 20 euro për fëmijët nën 2 vj.eç dhe 10 euro për fë.mijët nga 2 deri në 6 vjet. 160 çerdhe do të hap.pen për të mundë suar përkujdesje dhe ed.ukim të hershme për fëmijët tanë. Ushqim falas do të ofro.het për të gjithë fëmijë nga kla.sa e parë de.ri në të pestën, ka shkruar ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *