HOME

Erdogan: Turqia nuk ka fr ikë nga k ërcënimet e Amerikës…

Pre sidenti i Turqisë lidhur me kë rcënimet e Amerikës rreth blerjes së sistemit S-400 të Turqisë nga Rusia, ka thënë se Turqia nuk fr ikësohet nga këto kë rcënime.

I pranishëm në takimin e partisë AK të Turqisë, pr esidenti i Turqisë Rexhep Taip Erdogan foli edhe për vendimin e Uashingtonit mbi avionët F-35 dhe shpresoi që Uashingtoni të veprojë me përgjegjshmëri në këtë rast.

Ai vuri në dukje se Turqia ka p aguar 1.4 miliard dollarë në pr ojektin e ndërtimit të këtij avioni dhe tha se nëse Amerika merr vendim për mo sdorëzimin e avionëve, atëherë Ankaraja do të marrë hapa të tjerë. Raportohet se pr esidenti i SHBA-ve, Donald Trump, gjatë një takimi me dyer të mby llura në Shtëpinë e Bardhë u tha senatorëve republikanë se ai nuk është në favor të zba timit të ndëshkimeve ndaj Turqisë për blerjen e sistemit rus të mbro jtjes ajrore S-400. Trump në mënyrë të përsëritur ka shprehur ngurrim për të pe nalizuar Turqinë për blerjen e s istemit S-400, duke bërë të njëjtën javën e fundit kur njoftoi përjashtimin e Ankarasë nga pr ogrami i avionëve lu ftarakë F-35. Përjashtimi i Turqisë parashikohet të k ompletohet deri në fund të muajit m ars të vitit 2020.

Administrata e pr esidentit amerikan ka pohuar se sistemi S-400 mund të eksp ozojë avionin l uftarak të avancuar në nënshtrimin e mu ndshëm rus dhe se është i papajtueshëm me sistemet e N ATO-s. Megjithatë, Turqia k undërshton duke theksuar sis temi S-400 nuk do të integrohet në si stemet e N ATO-s dhe nuk do të përbëjë kë rcënim për al eancën. Trump fa jëson ad ministratën e ish-pr esidentit amerikan, Barack Obama, për situatën aktuale të krijuar l idhur me r efuzimin e tij për të nënshkruar një ma rrëveshje me Turqinë për ta shitur sistemin r aketor të mbr ojtjes ajrore Pa triot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *