HOME

Gjermania Po Kërkon Punëtor Në Këto Fusha, Duhet Të Aplikoni Patjetër!

Ani pse janë mbyllur shu mica e bizneseve në këtë shtet, Gjermania, pavarë sisht kësaj, ka nevojë për f uqi punëtore në shumë sipërmarrje.
Edhe në vitin 2021, Gjermania do të ketë nevojë për punëtorë të huaj, përkundër pande misë korona.

Kjo tregohet edhe përmes një sond azhi, i cili u bë nga një Fond acion gjerman, me përfaqë susesit e sipërma rrjeve në Gjermani, sipas së cilës 54% e sipërm arrjeve do të kenë nevo jë për punëtorët e huaj, t ransmeton al binfo.ch.

Nevoja më e mad he për punëtorë të huaj në Gjermani ka për sekt orin e shëndetë sisë dhe ndërtimtaria

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *