HOME

Kjo lutje thuhet 7 here në mëngjes dhe mbrëmje

Kjo lutje thuhet 7 here në mëngjes dhe mbrëmje

Muhamedi salAllahu alejhi we selam ka thënë: Kush e thotë këtë mëngjes e mbrëmje 7 here i mjafton atë që e brengosin qeshtjet e kësaj bote dhe tjetres.

HasbijAll-llahu la Ilahe il-la hu(ve),Alejhi tevekkeltu ve Huve Rabbul-’arshil-’adhim. (7 herë)

Shqip: Më mjafton mua All-llahu; s’ka të adhuruar tjetër përveç Tij. Tek Ai jam mbështetur dhe Ai është Zoti i Arshit të Madh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *