HOME

Lutjet në ditën e Xhuma

Njeriu duhet të përpiqet që të lutet sa më shumë ditën e premte, sidomos në momentet e fundit të saj.
Abdullah ibn Selami transmeton : “Ndërkohë që i Dërguari i Allahut ishte ulur, unë thashë: “Në gjejmë në Librin e Allahut se të premten është një orë në të cilën nëse një besimtar i lutet Allahut për diçka, lutja e tij pranohet dhe atij do t`i jepet çdo gjë për të cilën lutet”.
I Dërguari i Allahut më vështroi dhe pastaj ndërhuri: “Ose një pjesë e një ore”. Unë e pyeta: “ ç’orë është ajo?” Ai u përgjijg; “Ora e fundit e ditës”.
Unë pastaj e pyeta: “A nuk është ajo kohë për namaz?” Ai u përgjijg: “ Pa dyshim (që është), nëse një besimtar fal namaz dhe pastaj ulet, ai nuk do të ulet, përveçse për shkak të namazit dhe ai do të jetë në namaz”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *