HOME

Nga Gjermania vjen një “goditje“ e madhe për Serbinë dhe Vuçiq !! Ja çfarë thuhet

Kryetari i Rinise Pan europiane ne landin e Bavarise dhe nenkryetar federal i Rinise Paneuropiane ne Gjermani, Chris tian Hoferer, kriti.koi ashper publikimin me te fundit te Presidentit Serb Aleksandar Vuçiq në Instagram, ku harta e Kosoves shihet e mbuluar me fla.murin e Serbise.

Veprime te tilla jane jo vetem kunder produktive per dialogun Kosove-Serbi, por ato rrezi.kojne gjithashtu stabilitetin e Evropës Jug lindore ne teresi, thuhet ne nje reagim te zotit Hofere.

Pub.likimi i Vuçiç ne mediat sociale desh mon per deshiren e tij të qartë per te provo.kuar në vazhdimsi. Kjo sjellje e tij, gjith ashtu shtron pyetjen nese Qeveria e Serbise vertete eshte e interesuar per nje dialog serioz dhe te sinqerte, thuhet tutje ne reagim.

Inte.griteti territorial i shteteve te Ballkanit Perën.dimor është i paprekshem. Kjo vlen si per shkem bimin e territorit nder mjet Kosovës dhe Serbise, qe ishte teme e diskutuar ne te kaluarën, ashtu edhe për sa i përket shtetë.sisë se Kosoves ne teresi, thekson Hoferer.

Par tnerët nderkombetare – para se gjith ash Bashkimi Evropian – jane te thi.rrur t’ia tregojne vendin Vuçiqit. Hoferer ia kujton presi.denti të Serbise, Aleksander Vuçiq se nga viti 1998 deri në 2000 ai ishte Mini.ster i Propa.gandes ne regjimin e Sllobodan Millosheviqit.

Vuçiq eshte njer prej atyre që mban përgjegjësi thelbësore per kri.me luf te te kryera nga u sthria dhe p olicia serbe ndaj popullatës së pafajshme civile shqiptare te Kosoves, thek.sohet në fund te reagimit te Kryetarit te Rinise Pan europiane ne landin e Bavarisë dhe nen.kryetar federal i Rinisë Paneuropiane ne Gjer.mani, Christian Hoferer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *